Pinigų grąžinimas

1.Turistas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti sutarties. Sutarties atsisakymas įsigalioja nuo jo pareiškimo momento.

2.2.Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias jis atsako (t.y. kai aplinkybės, kurios

yra pagrindas atsisakyti sutarties, atsirado dėl paties turisto kaltės, t.y. dėl jo tyčinių veiksmų ar neatsargumo), jis turi atlyginti kelionės organizatoriui nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo. Šalys susitaria ir sutinka, kad nuostolių dėl turisto sutarties atsisakymo dydis priklausomai nuo atsisakymo laiko yra:

Sutarties nutraukimo laikas Suma procentais nuo kelionės kainos
Daugiau kaip 21 diena iki išvykimo 20 %
Nuo 21 iki 11 dienų iki išvykimo 50 %
Nuo 10 iki 6 dienų iki išvykimo 80 %
Likus 5 ir mažiau dienų iki išvykimo 95 %

 

Turistui pareikalavus, kelionių organizatorius privalo pateikti dėl tokio atsisakymo patirtų nuostolių pagrindimą.

2.3 Jeigu turistas atsisako sutarties dėl su juo susijusių aplinkybių, kurių jis negali kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti ( pvz. : dėl sveikatos, dėl mirties ir pan.)kelionių organizatorius turi teisę reikalauti atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo, išskyrus atvejus, kai sutarties atsisakoma dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Turistas privalo kuo greičiau po šiame punkte nurodytų aplinkybių atsiradimo informuoti kelionių organizatorių apie sutarties atsisakymą ir pateikti atsisakymo priežastį patvirtinančius dokumentus. Šalys susitaria ir sutinka, kad nuostolių dydis dėl turisto sutarties atsisakymo nustatomas pagal Sutarties 2.2 punkte pateiktą lentelę. Kelionės organizatorius turi teisę atsisakyti sutarties tik dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą.

2.5.Jeigu kelionių organizatorius atsisako sutarties, dėl aplinkybių, už kurias turistas neatsako, jis privalo

pasiūlyti turistui naują, tokios pat ar geresnės kokybės kelionę (alternatyvią kelionę). Jeigu dėl pagrįstų priežasčių nėra galimybės pasiūlyti alternatyvią kelionę arba turistas pasiūlytos naujos kelionės atsisako, jis turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti už neįvykusią kelionę sumokėti pinigai.

2.6.Turistas, atsisakęs sutarties dėl aplinkybių, už kurias kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba

kelionės organizatorius naudojasi, arba dėl su turistu nesusijusių aplinkybių, kurių jis negali kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti, turi teisę reikalauti, kam jam būtų grąžinti už kelionę sumokėti pinigai arba jo sutikimu kompensuota kitu būdu. Vizos negavimo atveju, patirti nuostoliai nekompensuojami.

2.7. Kelionių organizatorius, atsisakęs sutarties, privalo organizuoti kelionę iš naujo arba grąžinti turistui pinigus už kelionę. Žala neatlyginama kai sutarties atsisakoma dėl nenugalimos jėgos.

2.8. Kai, nutraukus sutartį, kelionių organizatoriui ir (ar) kelionių pardavimo agentui atsiranda pareiga grąžinti turistui visus ar dalį už kelionę sumokėtų pinigų, pinigai turi būti grąžinti į turisto nurodytą sąskaitą per 10 darbo dienų nuo sutarties nutraukimo.