Privatumo politika

Kelionių organizatorius UAB „Alvaturas“, juridinio asmens kodas: 301729647, registruotos buveinės adresas: Pamario g.9-1, Neringa (toliau – Bendrovė), savo interneto svetainėje www.alvaturas.lt siekia užtikrinti, kad kelionių ir bilietų rezervavimo paslaugos bei kitos svetainėje teikiamos paslaugos būtų saugios ir prieinamos svetainės lankytojams.
Šiame dokumente informuojama, kokia informacija gali būti renkama iš svetainės lankytojų ir kokiems tikslams Bendrovė naudoja gautą informaciją.

Bendrosios nuostatos

Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja Bendrovės kaip duomenų valdytojos atliekamą asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą.

Bendrovė užsiima ūkine komercine veikla, kuri apima kelionių organizavimą, prekybą savais ir trečiųjų šalių kelialapiais, skrydžių, keltų ir kitais bilietais bei kitų su kelionėmis susijusių paslaugų teikimu. Šių paslaugų teikimui Bendrovė tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Politikoje nurodytais teisiniais pagrindais ir duomenų tvarkymo tikslais.
Ši Politika yra skirta asmenims, kurie naudojasi ar ketina naudotis Bendrovės paslaugomis arba lankosi interneto svetainėje www.alvaturas.lt

Naudodamasis Bendrovės paslaugomis, pateikdamas savo duomenis, tęsdamas naršymą svetainėje, asmuo patvirtina, kad susipažino su šia Politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis. Jeigu Jums nepriimtinos Politikos sąlygos, prašome nenaršyti svetainėje www.alvaturas.lt ir susisiekti su Bendrovės vadybininkais tiesiogiai.

Asmens duomenų tvarkymo principai

Bendrovė tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.
Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų Bendrovės paslaugų ir to, kokią informaciją pateikia svetainės lankytojas, kai užsisako ir (ar) naudojasi Bendrovės paslaugomis, lankosi ar registruojasi svetainėje.
Bendrovė, be kita ko, vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

 • Jūsų paraiškoms ir pareiškimams tvarkyti;
 • paslaugoms teikti;
 • atsakyti į Jūsų klausimus arba komentarus;
 • pardavimui skatinti, loterijoms arba konkursams rengti;
 • klientų lojalumui užtikrinti;
 • Jūsų užsakytiems gaminiams arba pavyzdžiams siųsti;
 • informacijai Jums siųsti;
 • Mūsų svetainės, prekių bei paslaugų naudojimui įvertinti ir Jūsų paieškos bei pirkimo įpročiams suprasti;
 • rekomenduoti Jums prekių/paslaugų;
 • analitiniams ir rinkos tyrimams atlikti;
 • Mūsų reklamų efektyvumo analizei;
 • elgesio internete analizei;
 • kad galėtume užkirsti kelią arba atskleisti sukčiavimą ar kitus nusikaltimus ir (arba) patikrinti Jūsų tapatybę;
 • įmonės vidaus administravimui;
 • teisės aktų reikalavimų vykdymui.

Duomenys tvarkomi tik esant vienam ar keliems teisėto tvarkymo kriterijams – (i) siekiant užtikrinti paslaugų suteikimą pagal sutartį (t. y. siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį); (ii) gavus duomenų subjekto sutikimą; (iii) kai tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Bendrovei taikoma teisinė prievolė; (iv) kai tvarkyti duomenis būtina siekiant apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto ar kito fizinio asmens interesus; (v) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės ar trečiosios šalies teisėtų interesų (žr. Reglamento 6 str. 1 d., http://www.privacy-regulation.eu/lt/6.htm).
Tvarkydama ir saugodama asmens duomenis, Bendrovė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Prieigą prie Bendrovės tvarkomų asmens duomenų turi tik tie Bendrovės darbuotojai ir pagalbiniai paslaugų teikėjai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms Bendrovei suteikti.

Bendrovės klientas ar potencialus klientas yra atsakingas, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu pasikeičia jo pateikti asmens duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Bendrovę. Bendrovė nebus atsakinga už žalą atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad klientas ar potencialus klientas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

Pateikdamas savo asmens duomenis, klientas ar potencialus klientas kartu suteikia Bendrovei teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti, ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos jis tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis interneto svetainėje ir naudodamasis Bendrovės teikiamomis paslaugomis.
Bendrovės interneto svetainėje gali taip pat būti naudojami kitų trečiųjų šalių tam tikri moduliai, kurių pagalba svetainės lankytojui suteikiama galimybė užsisakyti iš trečiųjų šalių (duomenų valdytojų) draudimo, automobilių nuomos, viešbučių ar kitas paslaugas. Bendrovė yra šių trečiųjų šalių duomenų tvarkytoja, todėl visą atsakomybę už svetainės lankytojo asmens duomenų tvarkymą minėtuose moduliuose ir tinkamą paslaugų suteikimą jam prisiima minėtosios trečiosios šalys, kurių paslaugas Bendrovės svetainėje užsisako lankytojas.

Asmens duomenų šaltiniai

Asmens duomenys paprastai gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto (Bendrovės kliento ar potencialaus kliento), kuris juos pateikia lankydamasis interneto svetainėje ir (ar) naudodamasis Bendrovės teikiamomis paslaugomis.
Duomenys gali būti automatiškai generuojami, kai klientas naršo Bendrovės interneto svetainėje.
Nors klientas neprivalo pateikti jokių asmens duomenų Bendrovei, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos negalės būti jam suteiktos, jei asmens duomenys nebus pateikti.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Bendrovė tvarko asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais:

 • kelionių planavimas ir organizavimas bei kitų paslaugų suteikimas;
 • transporto (oro, vandens ir žemės ) bilietų pardavimas;
 • turistinių paslaugų ir informacijos apie naujas keliones teikimas;
 • vidaus administravimas;
 • sutartinių santykių administravimas bei vykdymas siekiant tinkamai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, palaikyti ryšius su tiekėjais, partneriais bei klientais vystant verslą, teikiant paslaugas ir bendradarbiaujant.

Asmens duomenų tvarkymas paslaugų teikimo tikslu

Kai fizinis asmuo (duomenų subjektas) naudojasi Bendrovės teikiamomis paslaugomis arba paslaugomis, kurias tarpininkaujant Bendrovei teikia trečiosios šalys, Bendrovė tvarko asmens duomenis duomenų subjektui juos pateikiant tiesiogiai Bendrovei bei renka juos, kai naudojamasi Bendrovės teikiamomis paslaugomis arba Bendrovei tarpininkaujant užsisakomos trečiųjų šalių teikiamos paslaugos.
Bendrovė turi teisę perduoti savo klientų asmens duomenis šioms trečiosioms šalimis, kurioms būtina tvarkyti asmens duomenis kelionių organizavimui vykdyti:

 • kelionių organizatoriams;
 • skrydžių ir keltų bendrovėms;
 • vežėjams, transporto priemonių nuomos bendrovėms;
 • Kitiems duomenų gavėjams arba tvarkytojams, kuriems būtina perduoti duomenis aukščiau nurodytiems tikslams įgyvendinti.

Bendrovė įsipareigoja duomenis perduoti trečiosioms šalims tik tokia apimtimi ir tik tais atvejais, kai būtina atitinkamoms paslaugoms suteikti. Jei konkrečios paslaugos suteikimui asmens duomenys nėra būtini, jie nėra perduodami. Asmens duomenis minėtoms trečiosioms šalims Bendrovė perduoda duomenų teikimo susitarimo pagrindu, griežtai laikydamasi teisės aktų nustatytų reikalavimų.

Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

Tiesioginės rinkodaros tikslais Bendrovė gali tvarkyti šiuos duomenis: duomenų subjekto vardą, pavardę, juridinio asmens pavadinimą, elektroninio pašto adresą ir (arba) telefono numerį. Sutikimas, kad asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, išreiškiamas interneto svetainėje užsiprenumeruojant Bendrovės siunčiamą naujienlaiškį, užsiprenumeruojant Bendrovės naujienų gavimą Bendrovės socialinių tinklalapių paskyrose, pildant anketą ar sutartį bei pažymint atitinkamą laukelį varnele. Sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros davimas yra savanoriškas, jis nėra sutartinių santykiu su Bendrove sąlyga ir nedaro įtakos santykiams tarp duomenų subjekto ir Bendrovės.
Bendrovė gali siųsti reklaminio ar informacinio pobūdžio pranešimus, jei asmuo davė sutikimą Bendrovei naudoti jo duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, o esamiems Bendrovės klientams be atskiro sutikimo panašių paslaugų rinkodarai, jei jiems yra suteikiama aiški, nemokama ir lengvai įgyvendinama galimybė nesutikti arba atsisakyti tokio jų kontaktinių duomenų naudojimo ir jei jie iš pradžių neprieštaravo dėl tokio duomenų naudojimo, siunčiant kiekvieną žinutę.
Tiesioginės rinkodaros tikslais Bendrovė gali siųsti pranešimus elektroniniu paštu ir (arba) telefonu žinutėmis.

Asmens duomenų teikimas

Bendrovė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos klientų ar potencialių klientų asmens duomenų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.
Be to, Bendrovė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia Bendrovei IT, buhalterines ar kitas paslaugas ir tvarko asmens duomenis Bendrovės vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Bendrovė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga. Pateikiame nebaigtinį sąrašą duomenų tvarkytojų kategorijų:

 • Informacinių technologijų kompanijos, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų Bendrovės naudojamų informacinių sistemų techninį palaikymą ir tobulinimą;
 • Kelionių organizavimo pagalbiniai paslaugų teikėjai.

Bendrovė taip pat gali teikti klientų duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.
Be to, Bendrovė gali teikti savo klientų asmens duomenis kitiems duomenų valdytojams: draudimo bendrovėms, kurios apdraudžia klientus nuo galimų rizikų kelionių metu, kitiems kelionių organizatoriams, kurių keliones Bendrovė perparduoda, vežėjams, keltų ar skrydžių bendrovėms.

Asmens duomenų saugojimo terminas

Bendrovės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Bendrovės informacinėse sistemose el. formate. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai. Paprastai asmens duomenys tvarkomi 10 metų po sutartinių santykių pasibaigimo.

Nors klientas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Bendrovės paslaugų, tačiau Bendrovė ir toliau privalo saugoti kliento asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.
Bendrovė siekia nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta, teisinga ir laiku sunaikinama.

Duomenų subjektų teisės

Duomenų subjektas (Bendrovės klientas ar potencialus klientas), be kita ko, turi šias teises:

 • Gauti informaciją apie Bendrovės tvarkomus jo asmens duomenis, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti bei kokiu pagrindu tvarkomi;
 • Kreiptis į Bendrovę su prašymu pataisyti jo asmens duomenis, sustabdyti jų tvarkymą, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs, arba jeigu jie daugiau nėra reikalingi tiems tikslams, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju duomenų subjektas turi pateikti prašymą, kurį gavusi Bendrovė patikrins pateiktą informaciją ir imsis reikalingų veiksmų. Bendrovei labai svarbu, kad jos turimi asmens duomenys būtų tikslūs ir teisingi;
 • Kreiptis į Bendrovę su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, asmuo nustato, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslu arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
 • Bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu;
 • Jeigu duomenų subjektui kelia susirūpinimą Bendrovės veiksmai (neveikimas), kuriais galimai nesilaikoma šios Politikos arba teisės aktų reikalavimų, jis gali kreiptis į Bendrovę ir gauti nemokamą pagalbą.

Asmuo visas savo, kaip duomenų subjekto teises, gali įgyvendinti kreipdamasis į Bendrovę el. paštu info@alvaturas.lt
Nepavykus išspręsti klausimo su Bendrove, klientas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Slapukai

Siekiant pagerinti lankymąsi Bendrovės interneto svetainėje, Bendrovė gali naudoti slapukus (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos svetainės lankytojo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.
Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą Bendrovės svetainėje bei daugiau sužinoti apie Bendrovės svetainių lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek ir Bendrovės teikiamas paslaugas ar svetainėje pateikiamą informaciją. Bendrovė slapukų pagalba tvarko nuasmenintus asmens duomenis.
Jeigu svetainės lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti/išjungti juos po vieną. Tačiau Bendrovė atkreipia dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo svetainėje spartą, apriboti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės kai kurių puslapių. Išsamesnė informacija apie Bendrovės svetainėje naudojamus slapukus pateikta adresu

Baigiamosios nuostatos

Bendrovė pasilieka teisę keisti šią Politiką, todėl svetainės lankytojų maloniai prašome periodiškai pasitikrinti, ar nepasikeitė Politika ir susipažinti su jos pakeistomis ar naujomis nuostatomis.
Draudžiama šią Politiką kopijuoti, modifikuoti, naudoti ar platinti be Bendrovės rašytinio sutikimo.